Zkušební laboratoř pitných, povrchových a odpadních vod

Společnost EKO-VAK s. r. o. je držitelem Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 500 vydaného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB. Na základě vydaného Osvědčení zajišťujeme akreditované odběry vod a akreditované chemické analýzy vod ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

CENÍK vzorkovacích a laboratorních prací nejběžnějších souborů chemických analýz pro rok 2024 naleznete zde.

Příjem vzorků do zkušební laboratoře:  s ohledem na zákonitosti analýz a kapacitu laboratoře pouze vždy po předchozí telefonické domluvě 722 917 545 – děkujeme.

Pitná voda

Vzorkování a analýzy pitných vod pro posouzení zdali je voda pitná nebo kontaminovaná znečištěním. Posouzení účinnosti úpraven vod. Posouzení kvality surové vody pro návrh vhodné technologie úpravy vody.

Nejběžnějším a nejekonomičtějším prováděným rozborem pro naše zákazníky je Krácený rozbor dle přílohy č. 5 Tab. A vyhl. č. 252/2004 Sb., který obsahuje základní chemické, fyzikální a mikrobiologické ukazatele. Tento typ rozboru je dostačující pro posouzení zdali je voda z domácího zdroje vody ve sledovaných ukazatelích pitná.

Krácený rozbor pro podzemní zdroj vody obsahuje: Escherichia coli, koliformní bakterie, Intestinální enterokoky, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C, barva, dusičnany, volný chlor, CHSK-Mn, chuť, konduktivita, mangan, pach, pH, zákal, železo a teplota. Krácený rozbor lze doplnit o ukazatel „tvrdost“ (Ca+Mg)“ nebo další ukazatele dle požadavku zákazníka. Součástí protokolu o zkoušce je porovnání naměřených hodnot s legislativními limity pro pitnou vodu. Poradíme Vám.

Co naměřené výsledky ukazatelů v protokolu o zkoušce znamenají a další užitečné informace naleznete v příručce Státního zdravotního ústavu zde.

Vzorky pitných vod doporučujeme nechat odebrat odborně (sterilně) pracovníkem laboratoře do předepsaných vzorkovnic, aby se eliminovaly chyby způsobené neodborným odběrem a transportem vzorku v nevyhovujících podmínkách, které mohou mít vliv na zjištěný výsledek.

Vzorky můžete odebrat i svépomocí, v tomto případě je nutné si vyzvednout u nás v laboratoři po předchozí telefonické domluvě (722 917 545) předepsané a sterilní vzorkovnice a obdržíte pokyny k provedení odběru vzorku a termínu dodání do laboratoře.

Vzorky pro Krácený rozbor je možné s ohledem na zákonitosti analýz odebírat pouze ve dny pondělí, úterý a středa. Po provedení odběru vzorku je nutné vzorek uchovat v chladu a temnu a co nejdříve ho dopravit do laboratoře.

Odpadní voda

Vzorkování a analýzy odpadních vod pro účely sledování plnění emisních limitů ČOV, sledování zatížení ČOV, dodržování podmínek kanalizačních řádů a jiné v rozsahu základního chemického rozboru odpadních vod, kovů a dalších speciálních analýz dle požadavků zákazníků. Vzorkovací práce neustále zlepšujeme a v oblasti se průběžně vzděláváme s cílem dosahování reprezentativních vzorků. Jsme držiteli personálního certifikátu České společnosti pro jakost, o.p.s. Manažer vzorkování odpadních vod.

Dle související legislativy musí vzorky odpadních vod pro porovnání naměřených hodnot sledovaných ukazatelů s povolenými emisními limity odebírat výhradně akreditovaná laboratoř. Toto se týká i domovních ČOV.

Vzorky můžete odebrat i svépomocí, v tomto případě je nutné si vyzvednout u nás v laboratoři po předchozí telefonické domluvě (722 917 545) předepsané vzorkovnice a obdržíte pokyny k provedení odběru vzorku a termínu dodání do laboratoře. Vzorky odpadních vod odebrané svépomocí mají pro zákazníka pouze informativní charakter a nemohou sloužit jako doklad pro vodoprávní úřad o plnění povolených emisních limitů např. pro domovní ČOV.

V případě zájmu o provedení odběru vzorku a analýzy odpadní vody z domovní ČOV nám zašlete prosím na email ekovak@ekovak.cz sken vodoprávního rozhodnutí o nakládání s vodami (zpravidla součást stavebního povolení domovní ČOV), kde jsou pro nás uvedeny všechny potřebné údaje. Dle vzdálenosti a nařízených sledovaných ukazatelů a typu vzorku Vám zašleme cenovou nabídku.

Povrchová voda

Vzorkování a analýzy povrchových vod pro účely hodnocení čistoty vod, hodnocení ovlivnění recipientů znečištěním a jiné v rozsahu základního chemického rozboru, kovů a dalších speciálních analýz dle individuálních požadavků zákazníků.

Vzhledem k systému managementu laboratoře a její organizační struktuře jsme schopni nabídnout vzorkovací a analytické práce ve velké flexibilitě s použitím moderního vzorkovacího a analytického vybavení a s individuálním přístupem k zákazníkovi. Služby laboratoře nabízíme včetně odborného poradenského servisu ve věci vysvětlení naměřených hodnot sledovaných ukazatelů a jejich vzájemných souvislostí. Poradíme Vám.