Smíšený model provozování

Ve smíšeném modelu provozování provozuje vlastník vodovodu a kanalizace na základě povolení k provozování od místně příslušného Krajského úřadu a využívá pro smluvně dohodnuté činnosti služby EKO-VAK s. r. o.

 • Poradenská činnost a zastupování investora při projektové přípravě stavby vodovodu a kanalizace a při výstavbě
 • Poradenská činnost ve vodním hospodářství
 • Výkon funkce odborného zástupce pro provozování
 • Vypracování veškerých zákonných hlášení pro provoz vodovodu a kanalizace v systému ISPOP
 • Vypracování smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod
 • Vypracování dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
 • Vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
 • Vypracování Plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací
 • Návrh emisních limitů ve vypouštěných odpadních vodách dle kombinovaného přístupu
 • Vypracování Plánové kalkulace ceny pro vodné a stočné, Vyrovnávací kalkulace a Porovnání všech položek pro výpočet cen pro vodné a stočné
 • Zpracování provozních řádů, kanalizačních řádů a havarijních plánů
 • Zpracování posouzení rizik vodovodů
 • Zastupování při vodoprávních jednáních a dozorech ČIŽP
 • Vypracování optimalizačních analýz radiační ochrany pro dodávanou pitnou vodu
 • Služby akreditované laboratoře pitných, povrchových a odpadních vod
 • Technologické dozory vodovodů a kanalizací, úpraven vod a ČOV
 • Zajištění externího zpracování evidence a účtování vodného a stočného
 • Zajištění odečtů vodoměrů
 • Zajištění vyjadřování ke střetům a žádostem o připojování na vodovod a kanalizaci
 • Zajištění spolehlivé obsluhy vodovodu a kanalizace, úpraven vod a ČOV
 • Ostatní technické služby (služby fekálního vozu, dovoz pitné vody cisternou, tlakové čištění kanalizace a jímek)

Oddílný model provozování

V oddílném modelu provozování poskytuje pro vlastníka vodovodu a kanalizace provozovatelské služby společnost EKO-VAK s. r. o., která je zákonným provozovatelem, tedy držitelem povolení k provozování od místně příslušného Krajského úřadu na vodovod a kanalizaci v majetku vlastníka.

Technologické dozory vodohospodářských zařízení pro průmyslové podniky

Zajišťujeme odborné technologické dozory čistíren odpadních vod a úpraven vod v průmyslové oblasti, včetně komplexního provozování.