Revize domovních ČOV

Dle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění, je vlastník vodního díla povinen provést revizi vodního díla poprvé nejpozději do 6 měsíců od jeho zprovoznění a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí a výsledky těchto revizí předávat do 30 pracovních dnů od provedení revize vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady revizí ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

EKO -VAK s. r. o. je držitelem Pověření k provádění revizí od MŽP s platností do 3. 10. 2028.

Pro přípravu na návštěvu osoby odborně způsobilé k provedení revize je k dispozici informativní dokument náplň a postup revize, kde jsou uvedeny informace o průběhu revize, jejím hodnocení a následném nakládání s revizní zprávou.

EKO-VAK s. r. o. nabízí s ohledem na rozsah služeb společnosti i ostatní související služby s revizí vodních děl jako je zajištění odběrů vzorků a chemických analýz akreditovanou laboratoří, čímž se pro objednatele snižují náklady související s provedením revize vodního díla.

V případě zájmu o provedení revize nám zašlete prosím na email ekovak@ekovak.cz sken vodoprávního rozhodnutí o ohlášení stavby vodního díla (domovní ČOV), kde jsou pro nás uvedeny všechny potřebné údaje. Dle vzdálenosti a konkrétního typu domovní ČOV Vám zašleme cenovou nabídku. Cena za provedení samotné revize se pohybuje v rozmezí 3.000 – 4.000 Kč bez DPH + 15 Kč/km bez DPH cestovní náklady (DPH 21 %).

Poučení:
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí dle § 125d zákona o vodách správního deliktu tím, že neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady. Za správní delikt může být uložena dotčeným orgánem (vodoprávní úřad) pokuta do 20.000 Kč.