Revize domovních ČOV

Dle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění, je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla (ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel) ohlášeného podle § 15a zákona o vodách a výsledky těchto revizí je povinen předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

EKO -VAK s. r. o. je držitelem pověření k provádění revizí vodních děl od MŽP.

Pro přípravu na návštěvu osoby odborně způsobilé k provedení revize je k dispozici informativní dokument náplň revize, kde jsou uvedeny informace o průběhu revize a jejím hodnocení.

Další informace k provedení revize vodního díla (termín, cena apod.) osobou odborně způsobilou můžete zjistit na uvedených kontaktech společnosti. Na provedení revize vytvoříme individuální nabídku dle typu vodního díla a místních podmínek pro provedení revize. Termín provedení revize přizpůsobíme časovým možnostem objednatele.

EKO-VAK s. r. o. nabízí s ohledem na rozsah služeb společnosti i ostatní související služby s revizí vodních děl jako je zajištění odběrů vzorků a chemických analýz akreditovanou laboratoří čímž se pro objednatele snižují náklady související s provedením revize vodních děl.

Poučení:
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí dle § 125d zákona o vodách správního deliktu tím, že neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady. Za správní delikt může být uložena dotčeným orgánem pokuta do 20.000 Kč.